Närmiljö som lärmiljö

Syfte

Projektet syftar till att studera förskolebarns närmiljö som lärmiljö. I projektet arbetar forskare, förskollärare och barn med digitala verktyg vid barns förflyttning i offentliga miljöer. Tre kommuner deltar där pedagoger och forskare tillsammans arbetar med att utforska, utveckla och förbättra undervisning och lärande med hjälp av digitala resurser/digital dokumentation av och i olika miljöer. Barnen är konsumenter, upptäckare och producenter såväl med som utan digitala verktyg. Projektet vill undersöka:

  • På vilket sätt kan besök i en virtuell värld väcka barnens nyfikenhet och intresse inför ett fysiskt besök?
  • Hur kan förskollärarna planera för en undervisning utifrån barnens frågor/intresse vid ett framtida besök på platsen?
  • Vad händer när förskolebarn tillsammans upptäcker olika miljöer i och kring vår stad och tillskriver mening till dem?
  • Kan barnen få en högre grad av medvetenhet kring hur karta och verklighet hänger ihop?
  • Kan planerade aktiviteter som innefattas i projektet leda till att barnen på sin fritid utökar/förändrar sin fysiska aktivitet och rörelse i olika miljöer i samhället? (Följeforskning på längre sikt.)

“Ett utomhusprojekt för barnen att visa samt presentera våra olika utemiljöer på ett digitalt sätt.”

Genomförande

Halmstad

Göra virtuella besök i en miljö och därefter med hjälp av lådcyklar besöka platsen/miljön fysiskt. Få syn på vilka frågor som väcks hos barnen utifrån det virtuella besöket och ge pedagogerna en ökad möjlighet att planera för en undervisning utifrån barnens frågor/intresse vid det fysiska besöket. Barn och pedagoger dokumenterar processen med hjälp av olika digitala verktyg såsom lärplattor, GoPro-kameror.

Varberg

Genomföra besök på platser i närmiljön, virtuellt och fysiskt. Dokumentera det fysiska besöket med hjälp av GoPro-kameror för att få barnens perspektiv. Efterbearbeta besöket utifrån dokumentation. Eventuellt digital produktion “barnens upplevelser av staden”.

Ängelholm

Barnen dokumenterar sin närmiljö och dess innehåll med hjälp av GoPro-kamera och fotografier. Vid samarbete i mindre grupper redigeras filmerna för att skapa berättelser om närmiljöerna. I samband med både filmning och redigering aktualiseras barns digitala kompetens. Filmerna ska sedan visas både för yngre barn och vårdnadshavare. En indirekt del av projektet blir också att få syn på barns fysiska aktivitet.

Samverkanspartner

Halmstad kommun, Varberg kommun, Ängelholm kommun, FDLIS samt forskare från Halmstad Högskola.