Ämnesdidaktiskt kollegium

Syfte

I Varbergs kommun bedrivs sedan tre år tillbaka ett utvecklingsarbete inom ramen för vad som kallas ÄDK, ämnesdidaktisk kollegium, där syftet är att utveckla en kultur av systematiskt, undersökande, kontinuerlig formativ undervisningsutveckling där elevernas lärande är i centrum.

Syftet med projektet är att utveckla insamlandet av empiri för lärande med hjälp av film och ljud för att  kunna analysera undervisning på ett nytt sätt inom ramen för det arbete som pågår inom ÄDK. Det insamlade materialet kan användas för att isolera enskilda lärandemål och ligga till grund för diskussioner kring kritiska aspekter och lärandemål bland kollegor.

Projektet vill undersöka

  • Öppna lektioner med och utan digitalt stöd, en jämförelse av lärares lärande och/eller process – styrkor och begränsningar?
  • Förstärker filmade lektioner insamlandet av empiri och höjer den kvalitén på analysen i efterföljande reflektion?
  • Kan filmade lektioner ersätta/komplettera fysisk närvaro som underlag i ÄDK-diskussionerna?
  • Kan filmade lektioner på ett enkelt sätt bearbetas i efterhand till att lyfta ut kritiska aspekter och tydliggöra lärandemål?

“Målet är att utveckla en kultur av systematiskt, undersökande, kontinuerlig formativ undervisningsutveckling där elevernas lärande är i centrum.”

Genomförande

Efter omvärldsspaning av teknik utrustas klassrum med teknik för inspelning av bild och ljud under öppna lektioner. Förstelärare med ansvar för ÄDK-arbetet engageras och utbildas i att använda tekniken. Tänker oss projektet i två steg: först testas och utvärderas tekniken i pågående ÄDK-arbete. I steg två tittar vi på hur tekniken kan användas med specifikt ämnesinnehåll, programmering, inom ramen för ÄDK.

Mål med projektet

Vi vill utveckla insamlandet av empiri för lärande med hjälp av film och ljud och sätta upp ett antal klassrum utrustade med teknik för att med film och flera ljudkällor kunna analysera undervisning på ett nytt sätt. Det insamlade materialet kan användas för att isolera enskilda lärandemål och kritiska aspekter i den efterföljande diskussionen men även ligga till grund för diskussioner kring kritiska aspekter och lärandemål bland kollegor som inte fysiskt kan närvara på den öppna lektionen.

  • Öppna lektioner med och utan digitalt stöd, en jämförelse av lärares lärande och/eller process – styrkor och begränsningar?
  • Förstärker filmade lektioner insamlandet av empiri och höjer den kvalitén på analysen i efterföljande reflektion?
  • Kan filmade lektioner ersätta/komplettera fysisk närvaro som underlag iÄDK-diskussionerna?
  • Kan filmade lektioner på ett enkelt sätt bearbetas i efterhand till att lyfta ut kritiska aspekter och tydliggöra lärandemål?

Samverkanspartner

Varbergs kommun och Högskolan i Halmstad (Patrik Lilja, Pernilla Nilsson)