Modern visualiseringsteknik

Syfte:

I slutet av 2018 gick det över 300 elever på Språkintroduktionsprogrammet på Halmstads tre gymnasieskolor, Kattegattgymnasiet, Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet. Det gick även c:a 500 elever som läser Grundläggande vuxenutbildning på Kommunvux (vuxenutbildningen).
Dessa elever var då ej behöriga till de nationella programmen på gymnasieskolan eller de gymnasiala programmen inom vuxenutbildningen. När de får behörighet kommer de att kunna söka och därmed läsa tillsammans med svenska elever på gymnasieskolan eller gymnasieutbildningarna på vuxenutbildningen. P.g.a. dessa elevers språkkunskaper och annorlunda livs- och utbildningserfarenheter har de i flera hänseenden svårare att följa undervisningen jämfört med sina svenska klasskamrater. Därför behöver det sökas nya vägar för att man ska kunna uppnå en mer jämlik studiesituation.

Vi anser att det finns en stor relevans i att arbeta med ett projekt som effektiviserar språkutvecklingen och ger ökade möjligheter för den här gruppen att bli behöriga till att kunna fullfölja sina studier inom ett nationellt program.

Målet med detta projekt är att undersöka om det med hjälp av modern visualiseringsteknik som VR, Virtual (skapad/simulerad) Reality, och AR, Augmented (förstärkt) Reality samt 360-kameror, går att förbättra och effektivisera nyanlända språkinlärning.

Vi vill även använda tekniken för att ge dessa elever möjlighet att bättre följa undervisningen och uppnå en ökad måluppfyllelse i förhållande till styrdokumenten när de studerar på gymnasiala program på gymnasieskola eller vuxenutbildningen.

Slutligen vill vi med denna teknik bidra till ökad integration i klassrummet genom att skapa bättre förståelse för elevernas olika bakgrunder och tidigare upplevelser.

Genomförande:

Sedan VT-2019 genomförs aktiviteter kopplade till projektet på Kattegattgymnasiet. Under våren 2019 genomfördes ett pilotprojektet på NA-programmet med syfte att undersöka hur VR-tekniken kan användas och hur den fungerar i en klassrumssituation med 30 elever. 

“Eleverna blir på detta sätt s.k. prosumenter, d.v.s. både producenter och konsumenter av kunskap, och detta har för oss redan visat sig vara en mycket effektiv inlärningssituation i kombination med det multimodala arbetssättet.”

Eleverna fick till uppgift att själva skapa och genomföra en virtuell presentation för sina klasskamrater med hjälp av VR-teknik. Eleverna blir på detta sätt s.k. prosumenter, d.v.s. både producenter och konsumenter av kunskap, och detta har för oss redan visat sig vara en mycket effektiv inlärningssituation i kombination med det multimodala arbetssättet.

Redskapen vi valt är enkla VR-glasögon där elevernas egna mobiltelefoner nyttjas för en tredimensionell upplevelse. Som mjukvara används Googles Tour Creator för skapande av de virtuella världarna, vilket av Google kallas en rundtur. Rundturerna presenterades därefter i Googles applikation Expeditions. Den/de elever som genomför presentationen kallas av Google guider och de som deltar i rundturen kallas utforskare. Konceptet visade sig vara användarvänligt för såväl elever som för deltagande lärare och visade sig ge stora pedagogiska möjligheter.

Under höstterminen 2019 genomfördes ytterligare ett pilotprojekt under samma koncept som ovan. Denna gång med en mindre grupp elever på Språkintroduktionsprogrammet i syfte att testa tekniken med elever som inte har samma språkliga och tekniska förförståelse. Även här var resultatet positivt då eleverna snabbt anammade och hanterade tekniken relativt självständigt samt upplevdes motiverade av uppgiften.

I oktober 2019 genomfördes den första studien för att undersöka tekniken i rent språkutvecklande syfte. De elever som ingick var två nyanlända elever som varit mycket kort tid i Sverige, 7 månader. De har kort tidigare skolbakgrund, ingen tidigare kunskap om det latinska alfabetet och är därmed i uppstarten av sin språkutveckling i det svenska språket. Även här fick eleverna agera både guide och utforskare för varandra i syfte att kunna titta på kopplingar mellan tekniken och effektiv samt bestående ordinlärning. De första resultaten visade god måluppfyllelse, men vidare studier behövs för att kunna dra slutsatser när det gäller det bestående resultatet.

Nytta:

Tack vare att den tekniska utrustningen är enkel och billig samt att mjukvaran är plattformsoberoende och kostnadsfri finns det stora förutsättningar för att arbeta med detta koncept på de flesta skolor.

Den enskilt viktigaste faktorn för att kunna behärska ett språk är att ha ett rikt ordförråd. Genom att eleverna får arbeta med orden kopplat till virtuella världar så systematiseras och organiseras ordförrådet vilket underlättar elevernas inlärning.

Eleverna får agera som prosumenter vilket följer samhällsutvecklingen. Det är även användbart i alla situationer där de ska presentera något de själva upplevt eller skapat. Det slutliga arbetet har naturligtvis en stor betydelse för eleverna, men det är ofta i skapandet som språkutvecklingen sker.

Förutsättningarna för en effektiv språkutveckling ökas genom att eleverna får skapa multimodalt, vilket underlättas av de digitala verktygen.

Tips:

  • Börja prova konceptet själv och därefter i mindre elevgrupper för att bli bekväm med teknik och användande.
  • Låt eleverna skapa en första rundvandring genom att välja ett för dem lätt och intressant ämne de har god förförståelse av, t.ex fritidsintresse, sport, musik etc.
  • Avsätt gott om tid för skapandet av rundturerna. Det sker mycket inlärning under själva skapandet och ge eleverna förutsättningar att skapa något de kan känna sig stolta över.
  • Introducera användande av 360-kamera när eleverna blivit vana vid konceptet. Då ges ännu större möjligheter till skapande av egna virtuella världar.
  • För de elever med mycket lite förförståelse för digitala verktyg och som är i början av sin språkutveckling är det en förutsättning att ta hjälp av tolk och/eller studiehandledare för att nå goda resultat.